ضرورت مشاوره تحصيلي براي والدين

همان‌طور كه مي‌دانيم، علاقه و انگيزه به ادامه تحصيل در خانه شكل مي گيرد. خانواده‌هايي كه تحصيل فرزندان برايشان مهم‌تر بوده و بيشتر در جريان وضعيت تحصيلي آن‌ها بوده‌اند، فرزندان آن‌ها به مراتب علمي بالاتري دست  يافته‌اند.

والدين نقش انكارناپذيري در موفقيت فرزندانشان دارند. هر دانش‌آموز در جريان تحصيل و روند تحصيلي خود با مشكلاتي مواجه مي‌شود. در اين شرايط، والدين دو راه پيش روي خود دارند؛ يا با آزمون و خطا سعي در حل مشكلات فرزند خود داشته باشند و يا از يك مشاور و برنامه ريز تحصيلي كمك بخواهند.

 از آن‌جا كه شرايط مطالعه براي كنكور و مسائل مربوط به آن با سال‌هاي گذشته بسيار متفاوت است؛ و از طرفي زمان اوليا هم محدود است و نمي‌توانند با آزمون و خطا در اين مورد عمل كنند، راه حل دوم منطقي‌تر به نظر مي‌رسد. زيرا برنامه‌ريزي تحصيلي موجب بازدهي و كارامدي بيشتري براي دانش‌آموز مي‌گردد.

خانواده‌هايي كه اطلاعي از وضعيت تحصيلي فرزند خود ندارند، باعث كاهش سرعت دانش‌آموزان با استعدادشان مي‌شوند. به همين دليل ضروري است كه اطلاعات كافي از ويژگي‌ها و استعدادهاي فرزندان خود داشته باشند تا در زمينه‌ي تحصيلي تا حدي بتوانند فرزندان خود را راهنمايي كنند.

والدين مي‌توانند با كمك مشاور و برنامه‌ريز تحصيلي فرزند خود، نقاط قوي و ضعيف فرزندان خود را شفاف‌سازي كرده و طبق نظر برنامه‌ريز، به همراه فرزندشان تمركز بيشتري روي اين نقاط داشته باشند. همچنين با راهكارهايي كه مشاور تحصيلي در اختيار والدين قرار مي‌دهد روند پيشرفت فرزندشان را سرعت بخشند.

اولياي عزيز؛ براي كمك به فرزندانتان، بايد از شيوه‌هاي برنامه‌ريز تحصيلي او آگاه باشيد تا هماهنگ با او عمل كنيد. در غير اين‌صورت اگر به شيوه‌ي خودتان عمل كنيد ممكن است باعث سردرگمي و استرس در فرزند عزيزتان شويد.