امتحانات خرداد ماه سال تحصیلی 1402-1403

پایه دوازدهم
تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
یکشنبه 1403/3/6عربی 3عربی 3عربی 3 تخصصی
سه شنبه 1403/3/8شیمی 3شیمی 3علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 1403/3/10دینی 3دینی 3دینی 3
یکشنبه 1403/3/13هندسه 3ریاضی 3ریاضی و آمار 3
پنج شنبه 1403/3/17حسابان 2زیست 3تاریخ 3
یک شنبه 1403/3/20فارسی 3فارسی 3فارسی 3
سه شنبه 1403/3/22سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
پنج شنبه 1403/3/24زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3
یکشنبه 1403/3/27فیزیک 3فیزیک 3فلسفه 2
سه شنبه 1403/3/29علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی 3
پنج شنبه 1402/3/31ریاضیات گسسته—-جغرافیا 3
پایه یازدهم
تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
شنبه 1403/3/5عربی 2عربی 2عربی 2 تخصصی
دوشنبه 1403/3/7شیمی 2شیمی 2علوم و فنون ادبی 2
چهارشنبه 1403/3/9دینی 2دینی 2دینی 2
شنبه 1403/3/12فیزیک 2فیزیک 2جامعه شناسی 2
چهارشنبه 1403/3/16هندسه 2زیست 2فلسفه 1
شنبه 1403/3/19فارسی 2فارسی 2فارسی 2
دوشنبه 1403/3/21انسان و محیط زیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست
چهارشنبه 1403/3/23زبان خارجی 2زبان خارجی 2زبان خارجی 2
شنبه 1403/3/26تاریخ معاصرتاریخ معاصرتاریخ معاصر
چهارشنبه 1403/3/30حسابان 1ریاضی 2ریاضی و آمار 2
شنبه 1402/4/2زمین شناسیزمین شناسیجغرافیا 2
دوشنبه 1402/4/4آمار و احتمال—-روانشناسی
پایه دهم
تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
شنبه 1403/3/5عربی 1عربی 1عربی 1
دوشنبه 1403/3/7شیمی 1شیمی 1علوم و فنون ادبی 1
چهارشنبه 1403/3/9دینی 1دینی 1دینی 1
شنبه 1403/3/12فیزیک 1فیزیک 1اقتصاد
چهارشنبه 1403/3/16هندسه 1زیست 1تاریخ 1
شنبه 1403/3/19فارسی 1فارسی 1فارسی 1
دوشنبه 1403/3/21جغرافیاجغرافیاجغرافیا
چهارشنبه 1403/3/23زبان خارجی 1زبان خارجی 1زبان خارجی 1
شنبه 1403/3/26ریاضی 1ریاضی 1ریاضی و آمار 1
چهارشنبه 1403/3/30—-—-جامعه شناسی 1
شنبه 1402/4/2—-—-منطق