امتحانات خرداد ماه سال تحصیلی 1401-1402

پایه دوازدهم
پایه یازدهم

تاریخ امتحان

رياضي فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

دوشنبه 1402/3/8

حسابان 1

ریاضی 2

ریاضی و آمار 2

چهار شنبه 1402/3/10

عربی 2

عربی 2

علوم و فنون 2

پایه دهم

تاریخ امتحان

رياضي فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

دوشنبه 1402/3/1

فارسی 1

فارسی 1

فارسی 1

چهار شنبه 1402/3/3

فیزیک 1

زیست 1

عربی 1

امتحانات دی ماه سال تحصیلی 1401-1402