امتحانات خرداد ماه سال تحصیلی 1401-1402

پایه دوازدهم
تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
یکشنبه 1402/2/31تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3
سه شنبه 1402/3/2فیزیک 3فیزیک 3تاریخ 3
پنج شنبه 1402/3/4فارسی 3فارسی 3فارسی 3
یکشنبه 1402/3/7هندسه 3ریاضی 3جامعه شناسی 3
سه شنبه 1402/3/9زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 1402/3/11شیمی 3شیمی 3فلسفه 2
سه شنبه 1402/3/16حسابان 2زیست 3علوم و فنون 3
پنج شنبه 1402/3/18سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
یکشنبه 1402/3/21ریاضیات گسستهزمین شناسیریاضی و آمار 3
سه شنبه 1402/3/23عربی 3عربی 3عربی 3
پنج شنبه 1402/3/25علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجغرافیا 3
پایه یازدهم

تاریخ امتحان

رياضي فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

دوشنبه 1402/3/8

حسابان 1

ریاضی 2

ریاضی و آمار 2

چهار شنبه 1402/3/10

عربی 2

عربی 2

علوم و فنون 2

پایه دهم

تاریخ امتحان

رياضي فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

دوشنبه 1402/3/1

فارسی 1

فارسی 1

فارسی 1

چهار شنبه 1402/3/3

فیزیک 1

زیست 1

عربی 1

امتحانات دی ماه سال تحصیلی 1401-1402