ابتدا به سراغ درس هایی بروید که در آزمون های قبلی درصد کمت از 33 در آن ها داشتید، زیرا درصد کمتر از 33 یعنی داوطلب در حد تمرین کتاب درسی نیز تسلط ندارد!

حالا به سراغ درس هایی بروید که درصد آن ها به 68 نرسیده است، این درس ها نیاز به حل تمرین بیشتری دارند. در نهایت حداقل یک یا دو درس را به درصد بالای 78% برسانید؛ در این صورت بایستی ازتعداد “تست های نزده” خود کم کنید و تا می توانید با تعداد سوالات بیشتری خود را درگیر کنید. البته این درگیری در منزل بهتر از سر جلسه آزمون است چون باعث می شود در سر جلسه آزمون نمره منفی کمتری کسب کنید و احتمال پاسخگویی درست به تست ها افزایش می یابد.