آیا با وجود مشاور مدرسه، همچنان نیازی به مشاور و برنامه ریز شخصی است؟

مشاورین محترم مدارس معمولاً بر اساس درخواست مدیر و نوع تدریس دبیران مدرسه خود را سازگار می کنند تا تنش را در مدرسه کاهش دهند. لذا مشاور مستقر در مدرسه لزومی به فشار آوردن و الزام شاگرد برای درس خواندن فراتر از مدرسه نمی کند و این باعث می شود دانش آموزان قوی و پر […]