دوران جمع‌بندی حركت آخر است و حركت آخر هميشه مهم است

شایان، يكي از دانش‌آموزانم از من پرسید: دوران جمع‏بندی واقعی است؟ نگاهی به او کردم و گفتم سؤالت منطقی است!؟ رو به من کرد و گفت: آخه استاد؛ یک سال در مقابل 2-3 هفته جمع می‏شود؟ عملی نمی‌شود که!! به او گفتم در بازی‌های بچگی‌ات شده که نقشه بکشی؟ با لبخندی گفت: بله… گفتم: مرحله‏ی […]