اولیا: کجا سخت بگیریم و کجا سخت نگیریم؟

تشخیص مرز بین «دخالت کردن» با «نظارت کردن» یک مبحث بسیار مهم است! اغلب اولیا با مسیرگرایی و ارائه راهکارهای کلی مبتنی بر نصیحت باعث می شوند دانش آموز از روی لجبازی، درس خواندن را رها کند، لذا توصیه می کنیم به جای دخالت کردن و مسیرگرایی، صراف مراقب اجرای برنامه های ارائه شده توسط […]