برای پاسخ به سوالات آزمون EBT بین 30 تا 45 دقیقه زمان بگذارید.