برنامه ریزی و مشاوره کنکور هنر

برنامه ریزی گروه هنر به طور تخصصی برای هر رشته به صورت جداگانه انجام می شود.

در سیستم برنامه ریزی دیبازر، منابع مناسب مطالعاتی کنکور هنر، برنامه ریزی روز به روز، روندنمای تمامی مباحث کنکور، آزمون های مرحله ای و بسیاری خدمات برنامه ریزی و مشاوره ای دیگر ارائه خواهد شد.

در مجموعه راهبرد اندیشه دیبازر، برنامه ریزی گروه هنر متفاوت از سایر موسسات و آموزشگاه هاست.

پروژه های برنامه ریزی به صورت دو ماهه خواهد بود و در طی هر ماه دو مرحله تماس تلفنی با رابط متخصص گروه هنر خواهید داشت و کامل مشاوره خواهید شد.