در سال‌هاي آخر دبيرستان، تشريحي درس  بخوانيم يا تستي…؟!

نتيجه‌هاي خوبي که تعداد زيادي از دانش آموزان، در کنکور هر سال مي‌گيرند نشان مي‌دهد يادگيري تشريحي سبب تثبيت بيشتر مطالب در ذهن و مطالعه‌ي تستي سبب سرعت عمل در به يادآوري مطالب مي‌شود. «يادگيري تشريحي» از دوام و ماندگاري ذهني بيش‌تري نسبت به يادگيري تستي  برخوردار است. لذا در در سال‌هاي اخير فاصله‌ي چنداني […]