مرور مطالب یکی از واجبات یادگیری است.

در کنکور تکرار معجزه می کند، اما تکرار با کمک یادداشت برداری و خلاصه نویسی کاملا اشتباه است و باعث می شود وقت دانش آموز حرفه ای را بگیرد.

به همین دلیل است که آقای دیبازر با خلاصه نویسی کاملا مخالف است و جایگزین آن مسیرهای سریعتر و زود بازده تری را پیشنهاد می کنند و به دانش آموزان خود آن را آموزش می دهند.

زمان دوره توسط خود آقای دیبازر در برنامه های روز به روز لحاظ شده و نیازی نیست که دانش آموز خودش اقدام به دوره کند و به این ترتیب دچار وسواس مطالعاتی نمی شود.