آنچه که باید به آن توجه کنید، این است که نباید برنامه نوروز را معطوف به دو هفته کرد.

برنامه ریزی نوروز آقای دیبازر هر سال بین 5 تا 6 هفته خواهد بود که در آن بیش از 80 درصد مباحث کتاب درسی در تمام پایه ها قرار می گیرد.

شیوه مطالعه در برنامه نوروز براساس سطح بندی فهرست کتاب های درسی انجام می گیرد و در پیش از شروع برنامه نوروز توضیح آن به دانش آموزان تدریس می گردد.

**امسال یک هفته قبل از 98/12/23 این برنامه تدریس خواهد شد.