داوطلبان فارغ التحصیل، با نظام قدیم خداحافظی کنید. ما برای شما فقط برنامه سازی و برنامه ریزی نظام جدید را انجام خواهیم داد و برای این تصمیم دلایل بسیار زیادی داریم:

برخی از حذفیات نظام جدید نسبت به نظام قدیم:

اعلال ها- تمییز- ترکیب- مفعول فیه- منادا- کتاب زبان فارسی 3- خط و صفحه در هندسه تحلیلی- انتگرال رشد و زوال- نپر- ریز مباحث نور و عدسی- حرکت دایره و …- 10 درس از دین و زندگی- تعدادی از صفحات کتاب شیمی- کلیه مسائل ژنتیک از زیست شناسی- برخی مباحث محاسباتی شیمی- تعدادی از مباحث دشوار فیزیک و ریاضیات- تاریخ ادبیات و اعلام از ادبیات فارسی