مشاورین محترم مدارس معمولاً بر اساس درخواست مدیر و نوع تدریس دبیران مدرسه خود را سازگار می کنند تا تنش را در مدرسه کاهش دهند.

لذا مشاور مستقر در مدرسه لزومی به فشار آوردن و الزام شاگرد برای درس خواندن فراتر از مدرسه نمی کند و این باعث می شود دانش آموزان قوی و پر تلاش آسیب ببینند.

اما برای دانش آموزان کم کار و ضعیف که حتی به تکالیف معلمان مدرسه بی توجه هستند، این سبک مشاوره در مدرسه تا حدی کمک می کند که حداقل امتحانات آخر سال را پاس کنند.

لذا لزوم برنامه ریز درسی برای شاگردان قوی و با انگیزه جهت کسب رتبه زیر 500 اجتناب ناپذیر است.