به دنبال مدرسه ای باشید که کل زمان مطالعه شما را نگیرد.

پنج شنبه و جمعه ها و یا حداقل 2 روز تعطیل داشته باشد تا اینکه فرصت برای مطالعه داشته باشید.

باید در 2 درس فیزیک و شیمی دبیران بسیار قدرتمند داشته باشد.

مشاور نقش برنامه ریزی را در مدرسه جدا از تکالیف دبیر انجام دهد و وقت دانش آموز را با حرف های انگیزشی نگیرد.

مشاور باید به دانش آموزان برنامه درسی فراتر از معلم های مدرسه ارائه کند.

تدریس باید براساس کتاب های درسی انجام شود نه جزوه!

باید تا عید تدریس کتاب ها را تقریبا تمام کنند و بعد عید فرصت دوره و تمرین وجود داشته باشد.