1. به جای اینکه صرفا پاسخ صحیح یک سوال را حفظ کنید، “علت خطا و اشتباه” را به ذهن بسپارید.
  2. در منزل حین حل سوال، پاسخنامه را سریع نگاه نکنید.
  3. بلند بلند راه حل یک تست را به خودتان تدریس کنید، تا شیوه حل سوال ملکه ذهن شما شود.
  4. به هیچ عنوان شانسی جواب ندهید و برای کوچکترین پاسخگویی دلیل داشته باشید.