دیبازر به برنامه خود ایمان دارد و اگر هر داوطلبی حتی از حالا شروع کند به شرط رعایت کل موارد، حتما نتیجه مطلوب خواهد گرفت.

به جای آنکه دائماً برنامه را تغییر دهید، مشاور عوض کنید، کتاب تست جدید بخرید و … هر چه سریعتر خودتان را تغییر دهید و ساختار شکنی کنید و مطابق و عین برنامه سازی دیبازر یادگیری کنید.

واقعا فرقی نمی کند که تراز و نمره شما در گذشته چه بوده، مهم این است از امروز چقدر عین برنامه دیبازر درس می خوانید!