به فرزند خود اعتماد کنید، اما از او بیشتر از حد دفاع نکنید!

معیار ارزشیابی ما جهت درسخوان بودن یک دانش آموز به میزان کم خوابیدن، تحویل دادن گوشی موبایل و پای تلویزیون نبودن، نیست. درس خواندنی موثر است که نمره و نتیجه بدهد.

برنامه ریزی و درس خواندنی که نمره ندهد و یا تغییری در عملکرد مطالعاتی ایجاد نکند بی فایده است.

اولیا محترم باید به صورت شبانه روزی عملکرد علمی فرزند خود را از طریق برنامه و نمراتی که کسب می کند نظارت کنند.