نظارت اولیا باید به طور دائم وجود داشته باشد اما تا جاییکه نظارت شما رنگ و بوی بی اعمتادی به خود نگیرد و عزت نفس دانش اموز را در مواجهه با مشکلات درسی و برنامه ریزی از بین نبرد.

اولیایی که در حین درس خواندن به فرزندان خود اعتماد می کنند، مطمئن باشند که چند هفته اینده به نتیجه کنکور فرزندشان افتخار خواهند کرد