تشخیص مرز بین «دخالت کردن» با «نظارت کردن» یک مبحث بسیار مهم است!

اغلب اولیا با مسیرگرایی و ارائه راهکارهای کلی مبتنی بر نصیحت باعث می شوند دانش آموز از روی لجبازی، درس خواندن را رها کند، لذا توصیه می کنیم به جای دخالت کردن و مسیرگرایی، صراف مراقب اجرای برنامه های ارائه شده توسط دیبازر باشید و نظارت خود را با گفت و گو پیرامون برنامه روز دانش آموز تکمیل کنید.

در نهایت یک به یک نمرات دانش آموز در منزل، در آزمون های آزمایشی، در پایش و آزمون های داخلی و …. را رصد کنید.