پیام های صوتی

پیام صوتی سید امیر دیبازر

پیام صوتی شماره 1- ویژه شروع برنامه ریزی دیبازر

پیام صوتی سید امیر دیبازر

پیام صوتی شماره 3- ویژه برنامه ریزی دیبازر

پیام صوتی سید امیر دیبازر

پیام صوتی شماره 2- ویژه نکات نحوه برنامه ریزی دیبازر

پیام صوتی سید امیر دیبازر

پیام صوتی شماره 4-برنامه ویژه امتحانات و جمع بندی