نام فایل عکس “نام و نام خانوادگی” به انگلیسی باشد

ابتدا انتخاب فایل را بزنید و سپس بارگذاری فایل را بزنید. 

استان- شهر و …