تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
دوشنبه 1400/2/27دینی 3دینی 3
سه شنبه 1400/2/28دینی 3
چهارشنبه 1400/2/29شیمی 3شیمی 3 
پنج شنبه 1400/2/30فلسفه 2
شنبه 1400/3/1فیزیک 3فیزیک 3
یک شنبه 1400/3/2سلامت و بهداشت
دوشنبه 1400/3/3فارسی 3فارسی 3
سه شنبه 1400/3/4جامعه شناسی 3
چهارشنبه 1400/3/5سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
پنج شنبه 1400/3/6عربی 3 تخصصی
شنبه 1400/3/8ریاضیات گسستهریاضی 3
یک شنبه 1400/3/9ریاضی و آمار 3
دوشنبه 1400/3/10علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
سه شنبه 1400/3/11علوم و فنون ادبی
چهارشنبه 1400/3/12عربی 3عربی 3 
پنج شنبه 1400/3/13جغرافیا 3
دوشنبه 1400/3/17حسابان 2زیست شناسی 3
سه شنبه 1400/3/18زبان خارجی 3
چهارشنبه 1400/3/19زبان 3زبان 3
شنبه 1400/3/22  تاریخ 3
یک شنبه 1400/3/23هندسه 3
دوشنبه 1400/3/24فارسی 3