تفاوت هاي اصلي برنامه نوع(٢)ويژه اردو مطالعاتي نوروز١٤٠٢، با برنامه نوع(١) در نوروز١٤٠٢، به روش استاد ديبازر چيست؟!

🔺كليه دانش آموزاني كه برنامه نوع(٢) را اجرا مي كنند، نيازي به اجراي برنامه نوع(١)، ندارند.

⚪️خدمات مؤسسه براي كليه دانش آموزاني كه در اردو نوروز «ثبت نام نمي كنند» طبق روال معمول در برنامه نوع(١) انجام خواهد شد.

🔴اجراي برنامه نوع(٢) براي داوطلبان متقاضي شركت در كنكور تيرماه، فقط در اردو مطالعاتي نوروز امكان پذير است.

🔺كليه دانش آموزان پايه نهم، دهم و يازدهم فقط برنامه نوع (٢) دريافت مي كنند، اما جهت استفاده از خدمات تكميلي و نظارتي بيشتر، مي توانند در اردو نوروز ثبت نام كنند.

🔺كليه بچه هاي جدي و سخت كوش بدون در نظر گرفتن درس خواندن خود تا امروز، مي توانند با شركت در اردو و اجراي برنامه نوع(٢)، پرونده كنكور را سريع تر جمع كنند و كم كاري گذشته را جبران كنند.

🔴نوع(٢): برنامه ريزي كل كنكور با تست جمعي عيب ياب
⚪️نوع(١): فقط برنامه ريزي نيمسال اول دوازدهم و پايه ها با اولويت دهم

🔴نوع(٢): صحبت با استاد ديبازر و رابط
⚪️نوع(١): فقط پي گيري رابط

🔴نوع(٢): برگزاري آزمونك نوروز و پايش
⚪️نوع(١)؛ فقط آزمون پايش

🔴نوع(٢): دريافت جعبه ابزار مطالعه «مأموريت نوروزي١٤٠»
⚪️نوع(١):—-

🔴نوع(٢): برگزاري كلاس آنلاين ويژه نوروز
⚪️نوع(١): تشكيل جلسات آنلاين طبق روال

🔴نوع(٢): محتواي ويژه نوروز در كانال
⚪️نوع(١):—-

🔴نوع(٢): تعداد تست برنامه هفته در حد optimum(بهينه)
⚪️نوع(١): تعداد تست برنامه هفته minimum(حداقل)

☎️تلفن ثبت نام مؤسسه ديبازر:
٨٨٢٨٩٦٦١-٠٢١
٨٨٢٨٩٦٦٢-٠٢١
٨٨٢٨٩٦٦٣-٠٢١
٨٨٥٧٥٥٩٣-٠٢١
⚠️مهلت ثبت نام تا قبل از همايش ١٨ اسفند دانشگاه شهيد بهشتي