برنامه ریزی دهم-یازدهم و کنکور انسانی

مشاوران و موسسات آموزشی بایستی همواره نگاه و مسیری متفاوت برای داوطلبان رشته انسانی داشته باشند زیرا که روند مطالعاتی، حجم مطالب و نوع دروس در رشته انسانی بسیار متمایز از رشته های ریاضی و تجربی است.

از این رو شما داوطلبان عزیز نیازمند فردی هستید که در این مسیر قدم گذاشته باشد، به نتیجه رسیده باشد و اکنون بتواند راهکارها و انگیزه های مسیر خود را با شما به اشتراک بگذارد.

دهم و یازدهم انسانی

کنکوری انسانی