تست رفتارشناسی تحصیلی (EBT)
Educational Behavior Test

برای پاسخ به سوالات آزمون EBT بین 30 تا 45 دقیقه زمان بگذارید.