تاریخ امتحانرياضي فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
شنبه 1399/3/17دینی (3)دینی (3)
یک شنبه 1399/3/18دینی (3)
دو شنبه 1399/3/19شیمی (3)شیمی (3)
سه شنبه 1399/3/20سلامت و بهداشت
چهارشنبه 1399/3/21فارسی (3)فارسی (3)
شنبه 1399/3/24فلسفه (2)
یک شنبه 1399/3/25فیزیک (3)فیزیک (3)
دو شنبه 1399/3/26فارسی (3)
سه شنبه 1399/3/27سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
شنبه 1399/3/31عربی (3)
یک شنبه 1399/4/1حسابان (2)زیست شناسی (3)
دو شنبه 1399/4/2تاریخ (3)
سه شنبه 1399/4/3عربی ، زبان قرآن (3)عربی ، زبان قرآن (3)
چهار شنبه 1399/4/4ریاضی و آمار (3)
پنج شنبه 1399/4/5زبان خارجی (3)زبان خارجی (3)زبان آلمانی،فرانسه و انگلیسی3 ناشنوایان
شنبه 1399/4/7زبان خارجی (3)
یک شنبه 1399/4/8ریاضیات گسستهریاضی (3)
دو شنبه 1399/4/9جامعه شناسی (3)
سه شنبه 1399/4/10علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
چهار شنبه 1399/4/11  جغرافیا (3)
شنبه 1399/4/14هندسه (3)
یک شنبه 1399/4/15علوم و فنون ادبی (3)